اجرای پروژه طراحی سایت ……………………………………………… از نوع ……………………………………………… به آدرس اینترنتی ………………………………………………

ماده ۲-  مدت انجام قرارداد طراحی سایت

مدت انجام موضوع این قرارداد  ……………………… بوده و از تاریخ  ………………………..  شروع و در تاریخ ……………………….. خاتمه می پذیرد.

تبصره ۱: مجری مکلف است طرح را در زمان پیش بینی شده اجراء نماید. تمدید مدت اجرای طرح تنها در صورتی مقدور است که مجری طرح دلایل و مدارک موجهی ارائه نماید و سفارش دهنده رسیدگی لازم را انجام و عذر مجری را در خصوص تاخیر موجه تشخیص دهد. پس از تحویل اولیه سایت دوره آزمایشی به مدت ۳ ماه در نظر گرفته شده است تا تمام ایرادات و اشکالات سایت منطبق با نظر سفارش دهنده و مواد این قرارداد بر طرف گردد.

ماده ۳ – خدمات وب سایت

خدماتی که برای وب سایت نام برده در نظر گرفته شده است شامل موارد زیر می باشد:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ماده ۴- مبلغ قرارداد

تعرفه سایت به صورت توافقی درنظر گرفته شده است و مبلغ  کلی طراحی سایت …………………….. است .

ماده ۵-  مراحل پرداخت

مبلغ …………………… تومان از مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت در زمان عقد قرارداد دریافت می شود.

مبلغ …………………… تومان از مبلغ کل قرارداد بعد از تحویل نهایی وب سایت مورد نظر دریافت می شود.

ماده ۶- تعهدات سفارش دهنده

کارفرما موظف است کلیه مدارک و اطلاعات اولیه جهت درج در وب سایت را در زمان مقرر تسلیم مجری کند. همچنین مبالغ پرداختی را در زمان تعیین شده پرداخت نماید.

تبصره : در صورتی که سفارش دهنده اطلاعات و مدارک وب سایت را در زمان مقرر به طراح تحویل ندهد، مجری می تواند زمان تحویل وب سایت را افزایش دهد.

ماده ۷- تعهدات مجری 

۱-۳ ) انجام فعالیتهای طراحی مرتبط با موضوع این قرارداد توسط طراح و پذیرش مسئولیت کمی و کیفی و انجام بموقع پروژه.

۲-۳ ) رعایت امانت و حفظ اموال و مدارکی که در اختیار وی قرار داده شده و استفاده بهینه از آن برای انجام موضوع قرارداد.

۳-۳ ) اسناد ومدارک و اطلاعاتی که بمناسبت انجام طراحی کسب می گردد بعنوان امانت نزد مجری بوده و حق ارائه آن را به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ندارد مگر با کسب اجازه کتبی از سفارش دهنده در غیر این صورت  سفارش دهنده  جهت استیفای حقوق خود اقدام قانونی علیه مجری انجام خواهد داد.

۴-۳ ) طراحی و پیاده سازی  مناسب در چهارچوب اصول و موازین علمی (استاندارد) و رعایت اصول طراحی در انجام پیاده سازی موضوع قرارداد.

۶-۳ ) مجری نمی تواند پیمان را کلا یا جزاً به غیرواگذار نمایید.

ماده ۸ – حقوق مالکیت مادی و معنوی 

کلیه حقوق مادی، علمی و معنوی طرح متعلق به سفارش دهنده می باشد و مجری و همکاران پس از کسب اجازه از سفارش دهنده می توانند از نتایج مذکور استفاده نمایند.

ماده ۹- اصلاحیه، متمم، مکمل یا تغییر

هر گونه تغییر یا اصلاح در مفاد این قرار داد باید به صورت پیوست و الحاق به این قرار داد اضافه و به امضای طرفین برسد.

تبصره : در صورتی که تغییر و اصلاح شامل هزینه باشد، هزینه آن به صورت جداگانه دریافت می گردد.

ماده ۱۰- شرایط فسخ قرارداد طراحی وب سایت

فسخ این قرار داد فقط در شرایط خاص امکان پذیر می باشد و غیر از آن فسخ قرار داد امکان پذیر نیست.

تبصره : در صورت عدم پیشرفت پروژه و کم کاری مجری، کارفرما می تواند قرار داد را به صورت یک طرفه فسخ نماید و خسارت وارده را طلب نماید.

تبصره : در صورت تذکر های پی در پی، کارفرما هزینه ها را در زمان مقرر پرداخت نکند و همچنین اطلاعات و مدارک لازم در زمان تعیین شده تحویل داده نشود، مجری می تواند قرارداد را فسخ نماید.

ماده ۱۱- دوره آزمایشی و پشتیبانی سایت

سایت ………………………….. به مدت ۳ ماه در دوره آزمایشی و پشتیبانی از طرف طراح می باشد. جهت انجام فعالیت های پشتیبانی بعد از مدت گارانتی سفارش دهنده باید قراردادی جهت خدمات پشتیبانی و مدیریت وب سایت با مجری منعقد کند.

ملاک انجام کامل موضوع قرارداد این است که وب سایت از کیفیت مناسب با نظر نماینده سفارش دهنده برخوردار بوده، عاری از نقص، همه بخش های آن قابل استفاده و دسترسی باشد و وب سایت با استفاده از همه Web Browser ها قابل مشاهده است و در مدت زمان  دوره آزمایشی هیچ خطایی در آن دیده نشود.

ماده ۱۲- قانون حاکم بر قرارداد

این قرارداد از هرنظر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ماده ۱۳- نسخه های قرارداد

این قرارداد در ۱۳ ماده، به زبان فارسی و در دو نسخه تنظیم گردیده و هر دو نسخه آن دارای اعتبار یکسان و برابر می باشد.
کلیه نسخه های این قرارداد و تبصره های ذیل آن در تاریخ                  به امضاء متعاقدین رسیده و طرفین با امضای این قرارداد، خود را متعهد و ملزم به اجرای کلیه مفاد آن و پیوست های مربوطه می دانند./

نام و نام خانوادگی سفارش دهنده                            نام و نام خانوادگی مجری طرح

مهر و امضاء                                                     مهر و امضاء